عمل جراحی ۱۵ بیمار در ریگان توسط وزیر بهداشت در حال انجام است

عمل جراحی ۱۵ بیمار در ریگان توسط وزیر بهداشت در حال انجام است
وزیر بهداشت با حضور در شهرستان محروم ریگان عمل جراحی رایگان ۱۵ بیمار را آغاز کرد.

عمل جراحی ۱۵ بیمار در ریگان توسط وزیر بهداشت در حال انجام است

وزیر بهداشت با حضور در شهرستان محروم ریگان عمل جراحی رایگان ۱۵ بیمار را آغاز کرد.
عمل جراحی ۱۵ بیمار در ریگان توسط وزیر بهداشت در حال انجام است

ممکن است بپسندید...