عیادت رئیس فراکسیون دفاع و اقتدار از جانبازان مدافع حرم

عیادت رئیس فراکسیون دفاع و اقتدار از جانبازان مدافع حرم
رئیس فراکسیون دفاع و اقتدار از جانبازان مدافع حرم در بیمارستانی که بستری بود، عیادت کرد.

عیادت رئیس فراکسیون دفاع و اقتدار از جانبازان مدافع حرم

رئیس فراکسیون دفاع و اقتدار از جانبازان مدافع حرم در بیمارستانی که بستری بود، عیادت کرد.
عیادت رئیس فراکسیون دفاع و اقتدار از جانبازان مدافع حرم

ممکن است بپسندید...