واکنش علی کریمی به انتشار تصویر قراردادش با استقلال

واکنش علی کریمی به انتشار تصویر قراردادش با استقلال
علی کریمی به انتشار تصویر قراردادش با استقلال تهران واکنش نشان داد.

واکنش علی کریمی به انتشار تصویر قراردادش با استقلال

علی کریمی به انتشار تصویر قراردادش با استقلال تهران واکنش نشان داد.
واکنش علی کریمی به انتشار تصویر قراردادش با استقلال

ممکن است بپسندید...