تحرک بازار مسکن بعد از خواب چند ساله

تحرک بازار مسکن بعد از خواب چند ساله
تعداد معاملات آپارتمان هاي مسکونی شهر تهران در آذر ماه سال ۱۳۹۶، به ۱۷.۸ هزار واحد مسکونی رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۰.۲ درصد افزايش نشان می دهد.

تحرک بازار مسکن بعد از خواب چند ساله

تعداد معاملات آپارتمان هاي مسکونی شهر تهران در آذر ماه سال ۱۳۹۶، به ۱۷.۸ هزار واحد مسکونی رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۰.۲ درصد افزايش نشان می دهد.
تحرک بازار مسکن بعد از خواب چند ساله

ممکن است بپسندید...