درخواست ماکرون از ملک سلمان برای رفع کامل محاصره یمن

درخواست ماکرون از ملک سلمان برای رفع کامل محاصره یمن
رئیس جمهور فرانسه با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت وخیم انسانی در یمن، از شاه عربستان خواست تا به محاصره یمن پایان دهد.

درخواست ماکرون از ملک سلمان برای رفع کامل محاصره یمن

رئیس جمهور فرانسه با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت وخیم انسانی در یمن، از شاه عربستان خواست تا به محاصره یمن پایان دهد.
درخواست ماکرون از ملک سلمان برای رفع کامل محاصره یمن

ممکن است بپسندید...