هند موشک رهگیر مافوق صوت آزمایش کرد

هند موشک رهگیر مافوق صوت آزمایش کرد
هند یک سامانه بومی موشک رهگیر مافوق صوت را که قادر است موشک‌های بالستیک را هدف قرار دهد، با موفقیت آزمایش کردند.

هند موشک رهگیر مافوق صوت آزمایش کرد

هند یک سامانه بومی موشک رهگیر مافوق صوت را که قادر است موشک‌های بالستیک را هدف قرار دهد، با موفقیت آزمایش کردند.
هند موشک رهگیر مافوق صوت آزمایش کرد

ممکن است بپسندید...