ژنتیک و حوادث زایمانی بیشترین علت صرع در ایران

ژنتیک و حوادث زایمانی بیشترین علت صرع در ایران
متخصص مغز و اعصاب با اشاره به اینکه ژنتیک و حوادث زایمانی بیشترین علت صرع در ایران است، گفت: بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی متوسط ۱ درصد از افراد جوامع مختلف مبتلا به بیماری صرع هستند.

ژنتیک و حوادث زایمانی بیشترین علت صرع در ایران

متخصص مغز و اعصاب با اشاره به اینکه ژنتیک و حوادث زایمانی بیشترین علت صرع در ایران است، گفت: بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی متوسط ۱ درصد از افراد جوامع مختلف مبتلا به بیماری صرع هستند.
ژنتیک و حوادث زایمانی بیشترین علت صرع در ایران

ممکن است بپسندید...