فضای نامناسب کسب و کار مشکل اصلی بازار زعفران است

رئیس سابق کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: مشکل اصلی زعفران مسائل مربوط به برجام نیست بلکه فضای اقتصادی کشور و رکود در بازار کسب و کار مشکل اصلی است.

روزنامه قانون

خبر اسلامی

ممکن است بپسندید...