ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻋﻠﺖ در ﺍﻋﺘﯿﺎﺩ ﺯﻧﺎﻥ، ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺍﺳﺖ

مدیرکل امور بانوان و خانواده وزارت کشور گفت: ﻣﺮﺩﺍﻥ باید ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﺮﻋﯽ، ﻋﻘﻠﯽ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﮐﺮﺍﻣﺖ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﻭ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﺎﻥ ﺣﻖ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ.

موسیقی روز

خرید غذا

ممکن است بپسندید...