جنگ شادی فجر انقلاب دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار شد

جنگ شادی فجر انقلاب ویژه فرزندان پرسنل دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سالن شهید دکتر چمران این دانشگاه برگزار شد.

روزنامه قانون

شبکه خانگی

ممکن است بپسندید...