عربستان نفت خود را ارزان کرد

عربستان قیمت فروش نفت برای تحویل در ماه مارس را برای مشتریان آسیایی کاهش داد.

تکنولوژی جدید

ورزشی

ممکن است بپسندید...