افزایش ۲ رشته در مقطع دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

شورای گسترش آموزش عالی با افزایش دو رشته جدید در مقطع دکترای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان موافقت کرد.

سایت خبری زندگی

تلگرام

ممکن است بپسندید...