مقتدی صدر به زودی بسته‌ اصلاحاتی مطابق با دیدگاه‌های مرجعیت ارائه می‌کند

رهبر جریان صدر عراق اعلام کرد که به زودی بسته اصلاحاتی ارائه خواهد داد که با رویکردهای اندیشمندان و مرجعیت دینی همخوانی دارد.

خرید غذا

ماشین های جدید

ممکن است بپسندید...