نباید اجازه داد تا سیاسی کاری به شورای صنفی راه پیدا کند/ دانشجو وابسته به جریان‌هایی نشود که به دنبال استفاده ابزاری هستند

یک فعال علمی-دانشجویی گفت: دانشجو بر حسب پیشینه افتخارآمیز و غرورآفرین که داشته است، باید اصالت خود را حفظ کند و خود را خود باخته و وابسته به برخی جریان‌هایی که استفاده ابزاری از دانشجو می‌کنند، نکند؛ چون آینده این کشور به حضور دانشجویان و جوانان گره خورده است.

آهنگ جدید

استخدام ایران

ممکن است بپسندید...