نفت مقابل الجیش زردپوش است

نمایندگان ایران و قطر امروزدر حالی مقابل هم قرار می گیرند که پیراهن های زرد و سفید بر تن خواهند داشت.

فانتزی

شبکه خانگی

ممکن است بپسندید...