سرنوشت همراهان امام در پرواز معروف «ایرفرانس»

بر اساس اسناد و روایت ها، از مجموع مسافران پرواز ایرفرانس در ۱۲ بهمن ۳۰ نفر از همراهان امام و یارانش بودند ولی هریک سرنوشت متفاوتی را در ادامه رقم زدند.

اخبار

پرشین موزیک

ممکن است بپسندید...