در مجلس برخی‌ها با روند پیگیری این پرونده مخالفت داشتند

رئیس مجلس با بیان اینکه مذاکرات در کل به درستی دنبال شده است، بیان کرد: البته از لحاظ تاکتیکی می‌شد که در برخی از نقاط بهتر عمل کرد ولی کلیات به درستی دنبال شد و پیش رفت.

اتومبیل

افق

ممکن است بپسندید...