شورای فرهنگی موظف به نظارت بر برنامه‌های انتخاباتی دانشگاه است

فرماندار اصفهان گفت: مجوز برگزاری جلسات در داخل دانشگاه‌ها از سوی شورای فرهنگی صادر می‌شود، اما جلساتی که در سطح شهر و خارج فضای دانشگاه‌‌ها برگزار می‌شوند، حتما نیاز به هماهنگی با فرمانداری خواهد داشت.

روزنامه ایران

قرآن

ممکن است بپسندید...