ارتقای شان معلمی و تحقق عدالت آموزشی دو مطالبه مهم از مجلس دهم

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ضرورت رسیدگی و ارتقای شان معلمی به منظور افزایش کیفیت آموزش را در کنار تحقق عدالت آموزشی از جمله مطالبات مهم از نمایندگان مجلس دانست و گفت: نیازمند کمک نهادهای اجتماعی برای پوشش بازماندگان از تحصیل و تحقق عدالت آموزشی هستیم.

گوشی

تکنولوژی جدید

ممکن است بپسندید...