حضور حدود 300 هزار ناظر در 207 حوزه انتخابیه

معاون مدیرکل انتخابات شورای نگهبان گفت: حدود 300 هزار ناظر در 430 شهرستان و 207 حوزه انتخابیه حضور دارند.

مرجع سلامتی

صبحانه

ممکن است بپسندید...