3 دلیل برای عقب انداختن بازنشستگی

برای خیلی از ما، بازنشستگی پیش از موعد یک رویاست؛ چرا که دوست داریم زودتر از فشارها و دغدغه‌های شغلی فاصله بگیریم و سال‌های باقی‌مانده عمر خود را با آسایش بیشتری بگذرانیم؛ اما سوال اینجاست که بازنشستگی پیش از موعد تا چه اندازه تصمیمی منطقی است؟

گوشی

افق

ممکن است بپسندید...