بحران در پرسپولیس قبل از بازی با صبا/ یک لشکر محروم در تیم برانکو

پرسپولیس برای بازی با صبای قم بازیکنان زیادی را در اختیار نخواهد داشت.

عکس های جدید

مدرسه

ممکن است بپسندید...