مرکز مشاوره دانشجویی فردوسی مشهد، مرکز نمونه در بین دانشگاه های کشور شد

مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد برای هشتمین سال پیاپی به عنوان مرکز مشاوره نمونه دانشگاه های کشور انتخاب شد.

خبر جدید

خبرگذاری اصفحان

ممکن است بپسندید...