بستر ورود دانشجویان به مسایل فرهنگی و اجتماعی میسر شود

وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی گفت: باید بستری را فراهم کنیم تا دانشجویان در حوزه مسائل مختلف فرهنگی و اجتماعی ورود جدی داشته باشند.

کرمان نیوز

سیستم اطلاع رسانی

ممکن است بپسندید...