نرخ دیه سال ۱۳۹۵ به واحدهای قضایی ابلاغ شد

رئیس قوع قضائیه با صدور بخشنامه ای نرخ دیه سال ۱۳۹۵ به کلیه واحدهای قضایی ابلاغ شد.

تکنولوژی جدید

روزنامه قانون

ممکن است بپسندید...