احساس خوبی از اوضاع منطقه ندارم

رئیس جمهورآمریکا گفت:‌ در حال حاضر، فکر نمی کنم هیچ کسی بتواند احساس خوبی درباره اوضاع در خاورمیانه داشته باشد.

خبر دانشجویی

فانتزی

ممکن است بپسندید...