8 ساعت سرگردانی مسافران کرمانشاه در زمین و هوا!

مسافران پرواز 287 تهران – کرمانشاه هواپیمایی ایران‌ایر، 8 ساعت است که در زمین و هوا سرگردانند.

دانلود فیلم

خبرگذاری اصفحان

ممکن است بپسندید...