تا می‌توانی بخر، تا می‌توانی مصرف کن!

تفکر تجمل گرایی که در کشور پس از دوران سازندگی نهادینه شده امروز در قامت خرید هواپیماهای غول پیکر فرانسوی نمایان می شود که نتیجه ای جز نابود شدن عدالت ندارد.

اتوبیوگرافی

ورزش و زندگی

ممکن است بپسندید...