اذن دخول به این دیار را باید دقیقا از کجا بخوانی؟

اذن دخول به این دیار را باید دقیقا از کجا بخوانی؟

نمی‌دانم اذن دخول به این دیار را، باید دقیقا از کجا بخوانی؟ هر کجایش که پا بگذاری و نفس بکشی، هم‌پا و هم نفسشان می‌شوی، هم نفس هوای خدایی‌شان!

اذن دخول به این دیار را باید دقیقا از کجا بخوانی؟

(image)

نمی‌دانم اذن دخول به این دیار را، باید دقیقا از کجا بخوانی؟ هر کجایش که پا بگذاری و نفس بکشی، هم‌پا و هم نفسشان می‌شوی، هم نفس هوای خدایی‌شان!
اذن دخول به این دیار را باید دقیقا از کجا بخوانی؟

خبر جدید

روزنامه قانون

ممکن است بپسندید...