سال ۹۴ سال تغییرات ساختاری و باز مهندسی صداوسیما بود

سال ۹۴ سال تغییرات ساختاری و باز مهندسی صداوسیما بود

رییس سازمان صدا وسیما گفت: سازمان صداوسیما پس از فراز و نشیب‌های گوناگون نیازمند ارزیابی و بازنگری بود تا در قالب سازمانی رسانه‌ای، چابک‌تر و چالاک‌تر ظاهر شود.

سال ۹۴ سال تغییرات ساختاری و باز مهندسی صداوسیما بود

(image)

رییس سازمان صدا وسیما گفت: سازمان صداوسیما پس از فراز و نشیب‌های گوناگون نیازمند ارزیابی و بازنگری بود تا در قالب سازمانی رسانه‌ای، چابک‌تر و چالاک‌تر ظاهر شود.
سال ۹۴ سال تغییرات ساختاری و باز مهندسی صداوسیما بود

دانلود موزیک

مرجع سلامتی

ممکن است بپسندید...