شکست در مناقشه فوتبالی با عربستان و خداحافظی با آقای خنده

شکست در مناقشه فوتبالی با عربستان و خداحافظی با آقای خنده
فدراسیون فوتبال ایران در سالی که گذشت نه تنها حواشی کمی نداشت بلکه با مسائلی مواجه شد که هرگز برایش قابل پیش‌بینی نبود.

شکست در مناقشه فوتبالی با عربستان و خداحافظی با آقای خنده

فدراسیون فوتبال ایران در سالی که گذشت نه تنها حواشی کمی نداشت بلکه با مسائلی مواجه شد که هرگز برایش قابل پیش‌بینی نبود.
شکست در مناقشه فوتبالی با عربستان و خداحافظی با آقای خنده

علم و فناوری

مجله اتومبیل

ممکن است بپسندید...