مجلس در سال ۹۴ در بخش اقتصادی ضعیف عمل کرد

مجلس در سال ۹۴ در بخش اقتصادی ضعیف عمل کرد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس در سال جاری باید به گونه ای قوانین را تدوین و تصویب کنند که مشکلات مردم رفع گردد چرا که در سال ۹۴ مجلس در اقتصادی ضعیف عمل کرد.

مجلس در سال ۹۴ در بخش اقتصادی ضعیف عمل کرد

(image)

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس در سال جاری باید به گونه ای قوانین را تدوین و تصویب کنند که مشکلات مردم رفع گردد چرا که در سال ۹۴ مجلس در اقتصادی ضعیف عمل کرد.
مجلس در سال ۹۴ در بخش اقتصادی ضعیف عمل کرد

سایت خبری زندگی

مجله اینترنتی

ممکن است بپسندید...