نگاهی به تغییرات مهم اقتصاد جهان در سال 2015

نگاهی به تغییرات مهم اقتصاد جهان در سال 2015
بررسی‌های انجام شده در زمینه اقتصاد جهان در سال گذشته نشان می‌دهد که اقتصاد سال 2015 به ویژه در فصل سوم این سال، رشدی آرام و متعادل داشت درحالی‌که روند فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مختلف جهان ناهمگون بود.

نگاهی به تغییرات مهم اقتصاد جهان در سال 2015

بررسی‌های انجام شده در زمینه اقتصاد جهان در سال گذشته نشان می‌دهد که اقتصاد سال 2015 به ویژه در فصل سوم این سال، رشدی آرام و متعادل داشت درحالی‌که روند فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مختلف جهان ناهمگون بود.
نگاهی به تغییرات مهم اقتصاد جهان در سال 2015

میهن دانلود

سیستم اطلاع رسانی

ممکن است بپسندید...