کی‌روش تشخیص می‌دهد چه کسی را به تیم ملی دعوت کند

کی‌روش تشخیص می‌دهد چه کسی را به تیم ملی دعوت کند

بال چپ دعوت شده به اردوی تیم ‌ملی فو‌تبا‌ل ایران می گوید در نهایت کارلوس کی‌روش است که تشخیص می‌دهد چه کسانی به اردوی تیم ‌ملی دعوت شوند.

کی‌روش تشخیص می‌دهد چه کسی را به تیم ملی دعوت کند

(image)

بال چپ دعوت شده به اردوی تیم ‌ملی فو‌تبا‌ل ایران می گوید در نهایت کارلوس کی‌روش است که تشخیص می‌دهد چه کسانی به اردوی تیم ‌ملی دعوت شوند.
کی‌روش تشخیص می‌دهد چه کسی را به تیم ملی دعوت کند

فانتزی

ممکن است بپسندید...