آیا صله رحمِ تلگرامی آثار دید و بازدید را دارد؟

آیا صله رحمِ تلگرامی آثار دید و بازدید را دارد؟

ما در حال پیشروی به سوی مسخ شدن ذهنی هستیم اما توجه ندارم به سمت فضایی کشیده می شویم که از ما انسان هایی رباتیک با هوش مصنوعی می سازد. ما به دید و بازدید نزدیکان و آشنایان و دوستان خود برای بهداشت روانی نیازمندیم.

آیا صله رحمِ تلگرامی آثار دید و بازدید را دارد؟

(image)

ما در حال پیشروی به سوی مسخ شدن ذهنی هستیم اما توجه ندارم به سمت فضایی کشیده می شویم که از ما انسان هایی رباتیک با هوش مصنوعی می سازد. ما به دید و بازدید نزدیکان و آشنایان و دوستان خود برای بهداشت روانی نیازمندیم.
آیا صله رحمِ تلگرامی آثار دید و بازدید را دارد؟

مرکز فیلم

آگهی استخدام

ممکن است بپسندید...