کیفرخواست آمریکا علیه ۷ ایرانی به اتهام حملات سایبری

کیفرخواست آمریکا علیه ۷ ایرانی به اتهام حملات سایبری

وزارت دادگسترى آمریکا علیه افرادی که به ادعاى واشنگتن با ایران مرتبط هستند، به اتهام حمله سایبرى کیفرخواست صادر کرد.

کیفرخواست آمریکا علیه ۷ ایرانی به اتهام حملات سایبری

(image)

وزارت دادگسترى آمریکا علیه افرادی که به ادعاى واشنگتن با ایران مرتبط هستند، به اتهام حمله سایبرى کیفرخواست صادر کرد.
کیفرخواست آمریکا علیه ۷ ایرانی به اتهام حملات سایبری

cars

سیستم اطلاع رسانی

ممکن است بپسندید...