ابعاد فرهنگی مردمی شعار سال

ابعاد فرهنگی مردمی شعار سال

یکی دیگر از ابعاد فرهنگی در اقتصادمقاومتی افزایش فرهنگ کار و وجدان کاری در میان مردم می باشد بدون شک وجدان کاری در جهت افزایش بهره وری کاری سیستم های اقتصادی می تواند نقش اصلی را ایفا کند.

ابعاد فرهنگی مردمی شعار سال

(image)

یکی دیگر از ابعاد فرهنگی در اقتصادمقاومتی افزایش فرهنگ کار و وجدان کاری در میان مردم می باشد بدون شک وجدان کاری در جهت افزایش بهره وری کاری سیستم های اقتصادی می تواند نقش اصلی را ایفا کند.
ابعاد فرهنگی مردمی شعار سال

world press news

شبکه خانگی

ممکن است بپسندید...