اعتبار احیای تالاب انزلی اندک است

اعتبار احیای تالاب انزلی اندک است
مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: اعتباراتی که برای احیای تالاب انزلی اختصاص می یابد در حال حاضر اندک است.

اعتبار احیای تالاب انزلی اندک است

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: اعتباراتی که برای احیای تالاب انزلی اختصاص می یابد در حال حاضر اندک است.
اعتبار احیای تالاب انزلی اندک است

مرجع سلامتی

مد روز

ممکن است بپسندید...