اهمیت روابط ایران و پاکستان در ثبات جهانی

اهمیت روابط ایران و پاکستان در ثبات جهانی
مشاور مقام معظم رهبری با انتشار تصویری از بدرقه رئیس جمهور کشورمان هنگام عزیمت به پاکستان، این سفر را زمینه ساز توسعه همکاری های دو کشور و سفری مهم و تاثیرگذار دانست.

اهمیت روابط ایران و پاکستان در ثبات جهانی

مشاور مقام معظم رهبری با انتشار تصویری از بدرقه رئیس جمهور کشورمان هنگام عزیمت به پاکستان، این سفر را زمینه ساز توسعه همکاری های دو کشور و سفری مهم و تاثیرگذار دانست.
اهمیت روابط ایران و پاکستان در ثبات جهانی

اتومبیل

لردگان

ممکن است بپسندید...