رهبر پیشین صربهای بوسنی به 40 سال حبس محکوم شد

رهبر پیشین صربهای بوسنی به 40 سال حبس محکوم شد
رادوان کاراجیچ، رهبر پیشین صرب‌های بوسنی از سوی دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات جنگی در لاهه به اتهام نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت به ۴۰ سال حبس در زندان محکوم شد.

رهبر پیشین صربهای بوسنی به 40 سال حبس محکوم شد

رادوان کاراجیچ، رهبر پیشین صرب‌های بوسنی از سوی دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات جنگی در لاهه به اتهام نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت به ۴۰ سال حبس در زندان محکوم شد.
رهبر پیشین صربهای بوسنی به 40 سال حبس محکوم شد

روزنامه ایران

دانلود نرم افزار

ممکن است بپسندید...