«ناله کودکان سوری برای کمک» به عنوان بهترین عکس سال برگزیده شد

«ناله کودکان سوری برای کمک» به عنوان بهترین عکس سال برگزیده شد

برندگان مسابقه عکس استانبول ۲۰۱۶ که برای دومین بار توسط خبرگزاری آناتولی برگزار می شود، مشخص شد و «فریاد درخواست کمک کودکان سوریه» جایزه بهترین عکس را گرفت.

«ناله کودکان سوری برای کمک» به عنوان بهترین عکس سال برگزیده شد

(image)

برندگان مسابقه عکس استانبول ۲۰۱۶ که برای دومین بار توسط خبرگزاری آناتولی برگزار می شود، مشخص شد و «فریاد درخواست کمک کودکان سوریه» جایزه بهترین عکس را گرفت.
«ناله کودکان سوری برای کمک» به عنوان بهترین عکس سال برگزیده شد

خرم خبر

مدلینگ

ممکن است بپسندید...