تلویزیون با این روال ریزش مخاطب بیشتری خواهد داشت

تلویزیون با این روال ریزش مخاطب بیشتری خواهد داشت
هادی کاظمی – بازیگر سریال‌های طنز تلویزیون – با بیان اینکه به مدت چهار سال از تلویزیون دور بوده، ضعف‌های رسانه ملی را برشمرد و مهمترین این ضعف‌ها را کمبود بودجه عنوان کرد.

تلویزیون با این روال ریزش مخاطب بیشتری خواهد داشت

هادی کاظمی – بازیگر سریال‌های طنز تلویزیون – با بیان اینکه به مدت چهار سال از تلویزیون دور بوده، ضعف‌های رسانه ملی را برشمرد و مهمترین این ضعف‌ها را کمبود بودجه عنوان کرد.
تلویزیون با این روال ریزش مخاطب بیشتری خواهد داشت

خبر دانشجویی

افق

ممکن است بپسندید...