ادامه فعالیت سامانه بارشی درغرب کشور

ادامه فعالیت سامانه بارشی درغرب کشور
مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از ادامه فعالیت سامانه بارشی فعلی در روز دوشنبه در مناطق غربی و همچنین حرکت آن به سوی شرق کشور در روز سه شنبه خبر داد.

ادامه فعالیت سامانه بارشی درغرب کشور

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از ادامه فعالیت سامانه بارشی فعلی در روز دوشنبه در مناطق غربی و همچنین حرکت آن به سوی شرق کشور در روز سه شنبه خبر داد.
ادامه فعالیت سامانه بارشی درغرب کشور

اتوبیوگرافی

خرید غذا

ممکن است بپسندید...