اقتصاد مقاومتی به معنای تولیدمحور شدن ساختارهای اقتصادی است

اقتصاد مقاومتی به معنای تولیدمحور شدن ساختارهای اقتصادی است
عضو هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، اقتصاد مقاومتی را نیاز فوری کشور در شرایط فعلی دانست و گفت: اقتصاد مقاومتی به معنای تولید محورشدن تمام نهادها و ساختارهای اقتصادی کشور است.

اقتصاد مقاومتی به معنای تولیدمحور شدن ساختارهای اقتصادی است

عضو هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، اقتصاد مقاومتی را نیاز فوری کشور در شرایط فعلی دانست و گفت: اقتصاد مقاومتی به معنای تولید محورشدن تمام نهادها و ساختارهای اقتصادی کشور است.
اقتصاد مقاومتی به معنای تولیدمحور شدن ساختارهای اقتصادی است

آلرژی و تغذیه

نخبگان

ممکن است بپسندید...