«ترامپ» عربستان را تهدید کرد

«ترامپ» عربستان را تهدید کرد

نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا عربستان را تهدید کرد که اگر با گروه تروریستی داعش نجنگد، توقف خرید نفت از این کشور را در صورت رئیس جمهور شدن بررسی خواهد کرد.

«ترامپ» عربستان را تهدید کرد

(image)

نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا عربستان را تهدید کرد که اگر با گروه تروریستی داعش نجنگد، توقف خرید نفت از این کشور را در صورت رئیس جمهور شدن بررسی خواهد کرد.
«ترامپ» عربستان را تهدید کرد

مرکز فیلم

قرآن

ممکن است بپسندید...