قدم‌های کوچک دانشگاه‌های کشور برای رسیدن به بلندای فناوری

قدم‌های کوچک دانشگاه‌های کشور برای رسیدن به بلندای فناوری

سال ۹۴ سالی پر از فراز و نشیب برای پزوهش در کشور بود و امیدواریم سال جدید با اختصاص بودجه بیشتر به پژوهش شاهد رشد بیشتر در این عرصه باشیم.

قدم‌های کوچک دانشگاه‌های کشور برای رسیدن به بلندای فناوری

(image)

سال ۹۴ سالی پر از فراز و نشیب برای پزوهش در کشور بود و امیدواریم سال جدید با اختصاص بودجه بیشتر به پژوهش شاهد رشد بیشتر در این عرصه باشیم.
قدم‌های کوچک دانشگاه‌های کشور برای رسیدن به بلندای فناوری

خبر دانشجویی

خبر اسلامی

ممکن است بپسندید...