قرارداد مسکن قسطی منتظر یک امضا

قرارداد مسکن قسطی منتظر یک امضا
تحقق طرح مسکن اقساطی که از سال گذشته توسط انبوه سازان ارایه شده بود در گلوگاه اصرار و انکار سیستم بانکی و انبوه‌سازان بر سر توافق کارمزد هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد.

قرارداد مسکن قسطی منتظر یک امضا

تحقق طرح مسکن اقساطی که از سال گذشته توسط انبوه سازان ارایه شده بود در گلوگاه اصرار و انکار سیستم بانکی و انبوه‌سازان بر سر توافق کارمزد هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد.
قرارداد مسکن قسطی منتظر یک امضا

استخدام

استخدام ایران

ممکن است بپسندید...