جهاد با روزمرگی

جهاد با روزمرگی

«اسطوره‌ها» این گونه‌اند، آن‌ها مخالف یکجانشستن‌اند، آن‌ها مخالف سکوتند، مخالف رکودند، مخالف ماندن‌اند. اسطوره‌ها جاری‌اند، حرکت دارند. اسطوره‌ها به دنبال چیزی می‌گردند، اسطوره‌ها جست‌وجوگراند.

جهاد با روزمرگی

(image)

«اسطوره‌ها» این گونه‌اند، آن‌ها مخالف یکجانشستن‌اند، آن‌ها مخالف سکوتند، مخالف رکودند، مخالف ماندن‌اند. اسطوره‌ها جاری‌اند، حرکت دارند. اسطوره‌ها به دنبال چیزی می‌گردند، اسطوره‌ها جست‌وجوگراند.
جهاد با روزمرگی

free download movie

عرفان دینی

ممکن است بپسندید...