برای کمک به مصدومان تصادفات؛ این مطلب را بخوانید

برای کمک به مصدومان تصادفات؛ این مطلب را بخوانید
یک کارشناس امداد و نجات گفت: هنگام مشاهده تصادفات و برای جلوگیری از افزایش ازدحام در اطراف خودرو و مصدومان حادثه، در صحنه تصادف توقف نکنید.

برای کمک به مصدومان تصادفات؛ این مطلب را بخوانید

یک کارشناس امداد و نجات گفت: هنگام مشاهده تصادفات و برای جلوگیری از افزایش ازدحام در اطراف خودرو و مصدومان حادثه، در صحنه تصادف توقف نکنید.
برای کمک به مصدومان تصادفات؛ این مطلب را بخوانید

موسیقی روز

ماشین های جدید

ممکن است بپسندید...