پیروزی رئالیسم تدافعی ایران بر رئالیسم تهاجمی آمریکا در نبرد منطقه

پیروزی رئالیسم تدافعی ایران بر رئالیسم تهاجمی آمریکا در نبرد منطقه

اصرار نگاه مسلط در غرب به ویژه آمریکا برای گسترش طلبانه و فرصت طلبانه خواندن حضور ایران در منطقه، باعث می شد تا دیپلماسی ایرانی را در ذیل نظریه “رئالیسم تهاجمی” تبیین کنند.

پیروزی رئالیسم تدافعی ایران بر رئالیسم تهاجمی آمریکا در نبرد منطقه

(image)

اصرار نگاه مسلط در غرب به ویژه آمریکا برای گسترش طلبانه و فرصت طلبانه خواندن حضور ایران در منطقه، باعث می شد تا دیپلماسی ایرانی را در ذیل نظریه “رئالیسم تهاجمی” تبیین کنند.
پیروزی رئالیسم تدافعی ایران بر رئالیسم تهاجمی آمریکا در نبرد منطقه

سایت خبری زندگی

ابزار رسانه

ممکن است بپسندید...